Page 9 - EQ 79.Sayısı
P. 9

“TABİİ Kİ. ANA BİNADA HER YIL AÇILAN
         YENİ SERGİLER OLUR. VE DEPO MÜZEMİZDE DE
        KOLEKSİYONLARI OLASI ÖLÇÜDE DEĞİŞTİRİYORUZ.
          BU KIŞ SEZONUNDA DEPO MÜZEMİZDEKİ
       KOLEKSİYONU RADİKAL BİR BİÇİMDE DEĞİŞTİRECEĞİZ.
         ÇÜNKÜ BURAYA GELENLERE SADECE BURADA

         STATİK BİR KOLEKSİYON GÖRMEK YERİNE DAHA
       DİNAMİK VE DAHA BESLEYİCİ BİR GÖRSELLİK SUNMAK
           BİZİM ASLINDA GENEL STRATEJİMİZ.”
                                                        Gece Gündüz
                                                                7                                 Demirci Ustasını Selamlamak        Gerçeğin Değişen Yüzü


      olduğunu söyleyemeyiz. Beş sınıf, bir ilkokulda tek öğretmen tara- koleksiyon görmek yerine daha dinamik ve daha besleyici bir gör-
      fından eğitiliyor. Ondan sonra gittiğimiz ortaokulunda camı kırık ve  sellik sunmak bizim aslında genel stratejimiz.
      sobası tüten sınıfta köylüler okuyorlar. Sonra yeni kurulmuş bir sanat
      enstitüsünden ilk mezun oluyorsunuz. Üretim kadrosu yeterli değil.  Sergiler dışında şenlikler düzenliyorsunuz, burslar veriyorsu-
      Koşulları yeterli değil. Bütün bu yetersizlikler içerisinden geçiyor ol- nuz. Önümüdeki dönem, önümüzdeki yıl için projeleriniz neler? SÖYLEŞİ
      manın dezavantajına rağmen çocuklukta aldığımız bu geleneksel  Yan etkinlikler son derece önemli. İki yıldır Bayburt Türküleri dediği-
      eğitim benim en büyük şansım oldu diye düşünüyorum. Kurda kuzu- miz bir araştırma yaptırıyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde bu araştır-
      yu kaptırmamak ve belki kendi başının çaresine bakıyor olabilmek  mayı yayınlayacağız. Artı ilk kayıtlarıyla eski Bayburt Türküleri’ni topla-
      ve pes etmemek ve de arkanızda sizin pes etmemenizi sağlayacak  dık. Bu türkülerin bir bakıma restorasyonunu yaptık. Onlardan
      kadar size destek veren bir geleneksel aile modeli var. Bunlar zan- oluşmuş bir CD yayınlayacağız. Şu günlerde inşaatı tamamlanan 500
      nediyorum ki benim çocukluğa döndüğümde burada hep mutlulu- kişilik anfitiyatromuz var. Bu türküler günümüz sanatçıları tarafından
      ğu aramanın ve anlamı aramanın sebeplerindendir diye düşünüyo- anfitiyatroda yorumlanacak ve orada bir yazlık sinema projemiz var.
      rum. Başka bir şey daha var. Biz küçükken çok masal dinledik.  Bir yanıyla buradan hareket ediyor. Ana binada önemli bir sanatçımı-
      Masallarda hep kötüler mağlup, iyiler galiptir. Onun için bizim masal- zın sergisini açacağız. Şu günlerde görüşmelerimiz devam ediyor. Ve
      ların ideolojisi insana bir kahraman olmayı her zaman önerir. Kahra- bunun sonucunda ilk sezonla birlikte yeni sergimiz izleyiciye, depo-
      manların hep başardıkları bir dünya size sunarlar. O nedenle de  daki yeni düzenlemeyle birlikte sunulacak. Ayrıca bizim devam eden
      belki de bizim risk alma eğilimlerimiz masalların dünyasının etkisiyle  bir çocuk şenliğimiz var. Bu çocuk şenliğinin sınırlarını genişletmek
      daha da çoğaldı diye düşünüyorum. Bunları yan yana koyduğumuz- gibi bir planımız var… Şu günlerde TÜYAP’ta sergilemek ve bir kitap
      da aslında o geleneksel ortamda ve kültürde yetişmiş olmanın bü- oluşturmak gibi bir girişimimiz var... Bunu eğer toparlayabilirsek, beş
      yük bir avantajını yaşadım diye düşünüyorum.      yıllık süreci kitaplaştırma gibi bir alana geçeceğiz. Onun dışında Bay-
                                  burt merkezde Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanmış Kadın İs-
      Baksı’ya gelenler sergiden başka depo müzedeki ürünleri hâlâ  tihdam Merkezi’miz var. Melkan Gürsel’in yönetiminde bu projeyi
      görebiliyorlar değil mi? Yıl sonunda sergi tamamlanınca yeni bir  hayata geçirmek için ilk adımları atmış olacağız. Çoklu bir etkinlik ala-
      sergi olacak mı?                    nı içerisinde devam eden bir uygulama sürecine giriyoruz. Muhteme-
      Tabii ki. Ana binada her yıl açılan yeni sergiler olur. Ve depo müze- len de bu önümüzdeki sezon için workshop’lar düzenleyerek etkinlik
      mizde de koleksiyonları olası ölçüde değiştiriyoruz. Bu kış sezo- skalasını genişletmek istiyoruz.
      nunda depo müzemizdeki koleksiyonu radikal bir biçimde değişti-
      receğiz. Çünkü buraya gelenlere sadece burada statik bir  Çok teşekkürler
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14