Page 7 - EQ 76.Sayısı
P. 7

Positano kanepe


                                                                5
      Merhabalar… Yoğun programınız arasında bize vakit ayırdığınız  yaratma ihtiyacı içinde olduğumuzu anlamış olmasıdır. Lipparini,
      için çok teşekkürler. İç mimari ve tasarım konusunda çok iyi bi- başkalarının durağan olarak kabul edebileceği bu mekânın kulla-
      linen bir adsınız tabii ki, ama sizi ve Floransa’daki Studio Lippa- nıldıkça, içinde yaşandıkça ve yaşadıkça sürekli bir evrim içinde
      rini’yi sizin kendi sözlerinizle de tanımak isterdik. Kendi stilistik  olduğunu bilmektedir. Her geçen gün hem yalnızca bize ait oldu-
      özelliklerinizi nasıl belirliyorsunuz?
                                  ğunu bildiğimiz hem de buna karşılık bize kendini kendine ait bir
                                  varoluş olarak armağan eden bir mekândır, bu.        SÖYLEŞİ
      Ne demek, benim için sizlerle tanışmak bir zevk... Salı (3 Nisan)  İtalyan minimalizminin belirleyici özellikleri olan farklı işlevlerde
      günü endüstrimizin en büyük etkinliği açılıyor biliyorsunuz, Salo- kullanılabilir formlara ve açık, güçlü çizgilere dayanan Lipparini ta-
      ne del Mobile di Milano. Onun için yoğun zamanlarımız oldu da  sarımı konutlarda neşe, zevk ve imkânlar vardır. Organik dokuları
      geç görüşebildik. Bu fuarda da Casa International ile beraberiz.  ve İtalyan tasarımının yüzyıllara dayanan eşsiz repertuarlarından
      Bilirsiniz, bir insanın kendi hakkında konuşması hiçbir zaman ko- alınmış hayali görsel konseptleri özgürce kullanan Lipparini klasik
      lay değil. Dolayısıyla izninizle, New York’tan bir eleştirmenin be- minimalizimin paletini genişleterek sınırsız fırsatlarla dolu yeni bir
      nim stüdyomun dünyadaki yeri, Floransa’nın kültürel tarihindeki  dinamik çağ için tasarlanmış evlere estetiğin dolaysızlığı ve gücü-
      kökenleri ve İtalyan olmanın ne demek olduğunu anlattığı bir ya- nü taşımaktadır.”
      zıdan alıntı yapacağım:
        “Antikçağlardan Rönesans’a, yüksek Modernizm’e dek İtalya
      bin yıllık bir süre içinde, en rafine tasarımla özdeşleşmiş bir ülke
      olmuştur. Mauro Lipparini de 21. yüzyılda İtalya’nın en yenilikçi,  “Organik dokuları ve İtalyan
      uluslararası ve çokdisiplinli tasarım stüdyolarından birinin lideri  tasarımının yüzyıllara dayanan eşsiz
      olarak dikkat çekici bu mirasın en önde gelen isimlerinden biridir.
        Rönesans vizyonerleri nasıl sıradan ve gündelik olanın çok  repertuarlarından alınmış hayali
      ötesini görebilmişlerse ve nasıl geçmişin en derin içgörülerini ge- görsel konseptleri özgürce kullanan
      leceği yaratmak için geliştirmişlerse Lipparini ve ekip arkadaşları
      da modanın anlaşılabilir fiziksel çevresini aşarak en son beğeni  Lipparini klasik minimalizimin
      ve yararları gözetmekle kalmamış, aynı zamanda da ruha ve ebe- paletini genişleterek sınırsız
      di olana seslenmeyi bilmişlerdir.
        Sizi içeri hemen buyur eden dostça bir ev kendi başına bir  fırsatlarla dolu yeni bir dinamik çağ
      değerdir. Hız ve oyalanmanın başat olduğu bir çağda Mauro Lip- için tasarlanmış evlere estetiğin
      parini’yi farklı kılan şey, her birimizin –her zamankinden daha faz-
      la olarak- kendi kendimizle uyum içinde dengeli bir ev ortamı  dolaysızlığı ve gücünü taşımaktadır.”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12