Page 7 - EQ 73.Sayısı
P. 7

Aşk, İstanbul


                ve Sonbaharın Yazarı

         Atilla Birkiye ile, onun kaleminden çıkmış yazılar için yerinde bir metafor olabilecek bir ayda, Eylül’de sohbet
         ettik. Denemeleri, şiirleri, romanlarıyla tanıdığımız yazar ve eğitimci Birkiye, güz sona ererken yeni verimleriyle
           yeniden okur ve öğrencilerinin huzurunda olacak: Sözlük gibi kurguladığı bir Sabahattin Ali kitabı; 21
         kasım’da Orhan Veli kanık ile başlayan, meraklıların sabırsızlıkla beklediği yeni iş Sanat Şiir Dinletileri; Haliç
          Üniversitesi konservatuarı Tiyatro Bölümü için özgün üslubuyla hazırladığı yeni bir yükseklisans programı...


     Denemeci, şair, roman yazarısınız. Televizyon programları da ha- üzerine yazılan denemelerden söz ediyorum. Genellikle bunlar edebi
     zırladınız, özel sanat okullarında ve üniversitelerde dersler ver- ürünler üzerine yazılır, mesela Aşk-ı Memnu üzerine yazdığım deneme
     diniz, köşe yazarlığı yaptınız. Kendinize özgü bir tarzla müzik ve  böyledir. Bunları 2005 tarihli Roman’tik Bir Yolculuk adlı kitabımda top-
     dramatik ögelerin de dahil olduğu şiir dinletileri hazırladınız...  ladım. Genellikle romandaki aşk ve aşkın içinde olduğu kişilerin birbiriyle
     Hangi kimlik sizi en iyi tanımlıyor?            ilişkisini konu alan denemeler. Şiirler üzerine de yazıyorum tabii. 78’den
                                  beri yazı yazıyorum, özellikle 80’lerden sonra denemelerim yoğunlaştı.
     Bir tanım gerekirse… Kendimi “yazar” olarak görüyorum, yazarım. Eskiler- Yazarlar üzerine var, edebiyatın çeşitli konuları üzerine var. O zamanlarda,
     den böyle gördük, belki ondan, şiir de yazdım ama bir şair değilim. Ede- genç-cahil-cesur durumu var ya, “dil” üzerine de var. Zaten dil hep bir
     biyatımızda hemen herkesin bir şiir mazisi vardır. Bizde edebiyatçı şiir de  sorunsalımızdır… Çünkü Nermi Uygur hocamdı, ders dışında da Memet
     yazar, deneme de, roman da… Muhakkak bazıları gerçekten “şair”dir, ama  Fuat, Selahattin Hilav hocalarımdı. Böyle olunca da ister istemez dene-
     birçoğumuz da “yazma”ya başlayınca, haddimizi aşarak şiir de kaleme  meye yöneldim, sınırları zorlamaya çalıştım. Edebiyatta herkesin yap-
     alırız. Komşuya gider gibi, misafirliğe gider gibi... Bundan sonrasında şiir  maya çalıştığı şey aslında; ben Amerika’yı yeniden keşfetmedim. Temel
     yazmak yok gündemimde. Roman da epey yazdım ama öncelikle dene- konularım da aşk, hüzün, İstanbul ve sonbahardır. Hâlâ öyle… 5
     meciyim diyeyim. Baştan beri, denemeyi düşünerek başladım yazmaya.
     Denemenin sınırlarını zorlayarak, nasıl diyeyim anlatıya yaklaştırarak; belki  İstanbul, aşk, hüzün, sonbahar… Bu temalar nasıl yazılarınızı böy-
     şiirsel –yapay bir tanım oldu ama– yani imgelerin, metaforların kullanıldığı  lesi belirleyen bir hale geldiler?
     bir üslup arayarak... Açıkçası “romancıyım” da diyebilirim. Baştan beri nasıl
     bir roman yazmalıyım sorusunu yanıtlamaya çalışıp yazdığım için. Genel  Romantiğim de ondan… Bu sözcüğü sıfat olarak kullanıyorum, bir edebi-
     olarak “yazar” diyelim, hepsini kapsıyor. Özünde edebiyatçıyım. yat akımı olarak değil. Tabii ki 18. yüzyılda doğan bu akımının bana, ya-
                                  zılarıma ve genel olarak edebiyata kattığı çok şeyler var, ondan söz etmi-
     Herkes bana şair diyor, epey bir şiir kitabım olduğu için belki. Şiir festival- yorum. Sakıncasını görmüyorum romantik olmanın, herkese de romantik
     lerine de çağırılıyorlar. Aşkı konu aldığım için belki, romanlarımda şiirsel  olmalarını öğütlüyorum bu vesileyle.   SÖYLEŞİ
     bir yön var. Ama şairlik değil bu. Şairin şiir anlayışı olması gerekir, bir poe-
     tikası olmalı, çok sayıda teması olmalı. Kuramsal olmasa da çoğu, şiir anla- Ne zaman ve nasıl “ben yazarım” dediniz? Yazarlık içte olup birden
     yışını deklare de eder. Bende bunlar yok. Benim temalarım sınırlı, hemen  kendini gösteren bir yetenek mi? Ta çocuklukta alınmış bir karar mı?
     hemen tek, o da aşk; onun içinde hüzün ve İstanbul var.
                                  Bu bir süreç, aslında… Yazarlığımda 40. yıla yaklaşıyorum. 38. yıldayım.
     Denemelerinizde özel bir yaklaşımınız, belli bir dil peşinde olduğu- Tam 1 Ekim 1978’de çıkmış ilk yazım. Önceleri kendimi bir yazar olarak
     nuz belli, bu ayırt edici üslup özelliklerinden söz edebilir misiniz? düşünmüyordum, aslında sinemacı olmak istiyordum. Hatta İtalya’da si-
                                  nema okumak üzere İtalyanca bile öğrenmeye başlamıştım. Fakat sonra
     Denemede, genel yapısı itibarıyla üslup, yani biçem çok önemlidir. Bu,  araya siyasi olaylar girdi, bir yayınevinde çalışmaya başladım. O dünyaya
     düşüncenin olmaması anlamına gelmez tabii; ama kendi denemelerime  girdiğinizde ister istemez yazıyla ilgilenmeye başlıyorsunuz, Bâb-ı Âli to-
     baktığımda sanki duygu ağır basıyor. Lirik denemeler, eleştirel denemeler  zunu yutmaya görün, kitaplar hakkında düşünüyorsunuz hep. İlk yazım
     ve bir fikri savunan denemeler olarak kendi içinde üç ayrı biçimde yazdı- da bir kitap tanıtımıdır. Sanat Emeği dergisinde çıkmıştı. Barış Pirhasan
     ğım söylenebilir. Lirik denemeler şiirin öğeleri olan imge, metafor kullanı- yönetiyordu. Ali Taygun, Asım Bezirci... Orhan Taylan yazı kurulundaydı.
     lan, hatta hayal’i içine alan denemeler. Anlatıya yaklaşan birtakım özellik- Bazıları aramızda yok ne yazık ki. Felsefe okuyordum, çok yoğun este-
     leri var; küçük küçük –kurmaca demeyelim de– düşsel öğeleri… Deneme  tik okuyorduk. İsmail Tunalı’nın öğrencisiydim. Edebiyatın içinde, sanatın
     gerçektir, deneme gerçekle kurulan ilişkiyi anlatır. Ama lirik denemelerde,  içinde güzeli aramanın peşine düştüm, yazılarıma da yansıdı bu. Yazar
     şiirsellik de işin içine girer. Lirizmin egemen olduğu denemeler... Ki usta- olunca Tanrı’sınız, her istediğinizi kurabiliyorsunuz. Böylece yazmanın bü-
     larım André Gide ve Onat Kutlar. Tabii ben de kendi sesimi buldum ya da  yüsüne kapıldım; iyi ki de öyle olmuş. 38 yıldır da o büyünün etkisinden
     bulmaya çalıştım, diye düşünüyorum.            kurtulamıyorum. Sonra bu, bir yaşam biçimi oluyor.

     “Eleştirel deneme” derken neyi kastediyorsunuz?      Aileden, çevreden sizi etkileyen kişiler oldu mu?

     Fransızlar edebiyatından gelen bir biçim; “bir metnin, belirli bir metnin”  Küçük amcam, avukat Numan Birkiye çok okuyan bir kişiydi, şiir de yazar-
     üzerine deneme kurulmasından; diyelim Behçet Necatigil’in ya da Ah- dı. Benim üzerimde de, ağbim tiyatrocu Mehmet Birkiye üzerinde de çok
     met Hâşim’in bir şiiri, Tanpınar’ın bir şiiri ya da bir roman, bir hikâye  etkili olmuştur; rol modelimizdi. Üç yıl önce kaybettik ne yazık ki!
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12