Page 9 - EQ 70.Sayısı
P. 9

7
                     Gençlik bizim için öncelikli. Ahlaklı, iyi eğitimli  Antteras’ın Boğaziçi’ne
                     gençleri yetiştirmek için belediye olarak çok çalı-
                     şıyoruz. Sloganımız: “Gençleri, iyilerle ve iyilikler- çok yakıştığını düşünüyorum.
                     le buluşturmak…” Herkese örnek olacak kültür ve  Görünümü bozmuyor.
                     eğitim etkinliklerimiz var. Çocuk ve gençlerimizin
                     boş zamanlarında zararlı alışkanlıklara yönelmesi  Tam tersine bir artı değer
                     yerine sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal ve sportif  ekliyor. Ant Yapı ailesinin  SÖYLEŞİ
                     faaliyetlere vakit ayırmalarını istiyoruz. Gençleri-
                     mizin ruhen ve bedenen sağlıklı, bilgi ve beceri sa- çok iyi işler yaptığını
                     hibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla Üsküdar  görüyorum. Bu sertif ika için
                                                                 XXXXXXXXXX
                     Gençlik Merkezi’ni hizmete açtık. Sadece belirli bir
                     yaş grubu için değil, anne ve babalar için de her  sizleri tebrik ederim.
                     yönüyle tam bir yaşam merkezi olma özelliğini ta-
                     şıyor bu tesisimiz.
                                          aldı. Siz de kentsel dönüşüm alanları içinde eko-
                     Başlatmış olduğunuz İkinci Bahar ve ve KÜP  lojik konutlar yaptırmayı planlıyor musunuz?
                     projeleriniz de ilgi çekiyor…
                                          Antteras’ın Boğaziçi’ne çok yakıştığını düşünüyo-
                     Evet, İkinci Bahar Kahvesi’nde 60 yaş üzerindeki  rum. Görünümü bozmuyor. Tam tersine bir artı de-
                     vatandaşlarımıza ücretsiz ikram sağlıyor, güvenlik  ğer ekliyor. Ant Yapı ailesinin çok iyi işler yaptığını
                     ve temizlik hizmetlerini de biz veriyoruz. Çok ilgi  görüyorum. Bu sertifika için sizleri tebrik ederim.
                     gören bir yer oldu. Öte yandan eskiden İETT gara- Biz de yeşil binalar yapmayı planlıyoruz ve işlerini
                     jı ve hangar olarak kullanılan binayı restore ederek  iyi yapan tüm şirketlerin bilgi birikiminden fayda-
                     kitaplı kahve konseptinde yeniden hayata geçirdik.  lanmak isteriz. İlçe olarak Ant Yapı ile çalışmaya
                     Nevmekân, harika bir yer oldu. Diğer taraftan KÜP  her zaman hazırız. Bir hayır işi olarak yaptıkları
                     projesiyle de kadınların emeklerinin semt pazarla- Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi’ni büyük bir
                     rında değerlendirilmesini sağlıyoruz…   özenle inşa ettiler. İşe bakarım ben, lafa değil. İyi ki
                                          Ant Yapı var diyorum.
                     İlçeniz sınırları içindeki Antteras, Türkiye’nin ilk
                     yeşil bina sertifikası olan ÇEDBİK sertifikasını  Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler…
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14