Page 20 - EQ 70.Sayısı
P. 20

Ant Yapı’nın hem yurtiçinde hem de yurtdışından gerçekleşen
     projelerinde yeşil kriterlere uymak üzere bir ekibimiz yetişti ve
     çalışmalarımız gün geçtikçe artarak devam ediyor. Ant Yapı ile
     birlikte yürüttüğünüz diğer projelerimizin süreçlerinden kısaca
     bahsedebilir misiniz?

     Ant Yapı ile birlikte yürütmekte olduğumuz Antteras ve Antplato projele-
     rinde BREEAM ve LEED sertifikasyon çalışmalarımız devam ediyor. ÇED-
     BİK Konut Sertifikası doğrultusunda değerlendirilen Antteras projesi “İyi”
     seviyesinde sertifika almaya hak kazandı. Tasarım ve inşaat aşamasında
     BREEAM doğrultusunda değerlendirilen proje “Çok İyi” sertifikasına aday.
     Ant Yapı konut projelerinde BREEAM sertifikasyonu sistemini tercih etme- yönetmelikleri belirleyen devlet yetkililerine büyük sorumluluklar düş-
  18  siyle Türkiye’de örnek firmalar arasında yer alıyor. LEED Gold adayı olan  tüğünü görürüz. Bina ve yerleşimlerin çevreye olan etkileri salgıladıkları
     Antplato projesinin tasarım ve inşaat çalışmalarının LEED gereklerine uy- CO 2 gazıyla da sınırlı değil. Aynı zamanda su kullanımının yaklaşık yüzde
     gun yapılması için vermiş olduğumuz danışmanlık hizmeti devam ediyor.  12’si, atıkların yüzde 65’i ve elektrik tüketiminin de yüzde 71’inden so-
                                  rumlular. Bu rakamların büyüklüğü, binaların ve yerleşimlerin çevreye
     “Yeşil bina” deyince ne anlamalıyız?            olan etkilerinin azaltılması için ayni zamanda büyük bir potansiyelin ol-
                                  duğu anlamına gelir.
     Bugün sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isim al-
     tında karşımıza çıkan doğayla uyumlu yapılar, yapının arazi seçiminden  Yeşil binaların sertifikasyonu neden önemli?
     başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir
     anlayışla ve sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim  Dünyadaki Ulusal Yeşil Bina konseylerinin deneyimi, yeşil binala-
     verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenile- rın yaygınlaşmasını sağlamanın en etkili yollarından birinin bu bi-
     nebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzeme- nalara bir “yeşil etiket” vermek olduğunu ortaya koydu. Nasıl yedi-
     lerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak  ğimiz yemekler veya satın aldığımız ürünler için bir “eko etiket” söz
     tarif edilebilir. Binaların ve yerleşimlerin küresel ısınmaya sebep olan  konusu ise aynı şeyi binalar için de yapmak bu binaların teşvik edilme-
     başlıca seragazı olan CO 2 salınımının yüzde 40’ından sorumlu olduğu- si ve yaygınlaşması anlamında olumlu bir adım. Bu etiketler sayesin-
     nu düşünürsek, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları ve en önemlisi  de bir binanın birtakım standartlar çerçevesinde yeşilliği tescil ediliyor. 
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25