Page 19 - EQ 70.Sayısı
P. 19

ANT YAPI’NIN BİNALARI VE

                                     YEŞİL SERTİFİKALARI                                             Türkiye                                             AnTTErAS
                                   Türkiye’nin ilk çevre sertifikası ÇEDBİK KONUT SERTİFİKASI sahibi
                                          BREEAM Very Good adayı


                                           AnTHıll rESıDEncE
                                           BREEAM Good adayı

       keler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla eğitimler  rADıSSon BlU HoTEl ıSTAnBUl ASıA
       düzenlemekte, yerel yönetimler, üniversiteler gibi konunun       YEŞİL ANAHTAR sahibi
       tüm ilgilileriyle örnek projeler ve çalışma modelleri geliştir-
       mekte ve yaygınlaşması için çalışmakta. Ülkemizde önemli bir  Turizm İşletmesi belgeli konaklama tesislerine Çevreye Duyarlı
       boşluğu doldurmak amacıyla ulusal koşullara uygun bir de- Konaklama Tesisi Belgesi verilmesi kapsamında yürütülen
       ğerlendirme sistemi oluşturduk.                  YEŞİL YILDIZ (GREEN STAR) sahibi

       ÇEDBİK sertifikası almak için gerekli kriterler neler? ne-
       den Türkiye’ye özgü bir sertifikaya gerek duyuldu?        AnTPlATo (inşaatı devam eden proje)
                                            LEED Gold adayı
       ÇEDBİK sertifikası; Bütünleşik Yeşil Proje Yönetimi, Arazi Kul-                         17
       lanımı, Su Kullanımı, Enerji Kullanımı, Sağlık ve Konfor, Malze- TÜrKİYE fİnAnS KATılım BAnKASı GEnEl mÜDÜrlÜĞÜ
       me ve Kaynak Kullanımı, Konutta Yaşam, İşletme ve Bakım ve
       Yenilikçilik olmak üzere 9 ana başlık, 4 önkoşul ve 41 alt baş- (Ant Yapı’nın müteahhitliğinde inşaatı devam eden proje)
       lıktan oluşuyor. 100’den fazla akademisyen, sivil toplum kuru-      LEED Gold adayı
       luşları ve sektör temsilcilerinin birlikte çalışmasıyla şekillenmiş
       bir sistem. ÇEDBİK konut sertifikasının diğer yabancı sertifika  İş GYo mAnZArA ADAlAr (Ant Yapı’nın genel müteahhitliğinde
       sistemlerinin yanı sıra Türkiye koşullarına uygun olarak Türki-
       ye’de geliştirilmesi büyük avantaj sağlıyor.             inşaatı devam eden proje)
                                       A-B-C Konut Blokları LEED Certified adayı
       Ant Yapı olarak Türkiye’nin ilk yeşil konut sertifikasına     D-E Ofis Blokları LEED Silver adayı       SAYININ YILDIZI
       sahip olmaktan gururluyuz. Antteras ÇEDBİK Konut Ser-
       tifikası’nı hangi özellikleriyle almaya hak kazandı?

       Antteras projesi bütünleşik yeşil proje yönetim süreçlerini ba-       Rusya
       şarılı bir şekilde uyguladı. Bu doğrultuda inşaattan kaynaklı
       çevresel etkilerin minimize edilmesinde Ant Yapı’nın müte-         ArcUS ııı
       ahhit firma olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikası’na sa-
       hip olması büyük katkı sağladı. Arazinin kentsel donatılara ve    BREEAM Very Good sahibi
       toplu ulaşım ağına yakın olması, ulaşımdan kaynaklanan CO 2
       salımının azaltılmasına yardımcı oluyor. Konut içinde daha         ElEcTro
       az su tüketen armatürlerin ve peyzaj alanında etkin sulama       BREEAM Pass sahibi
       sistemlerinin tercih edilmesiyle su tüketiminde büyük ölçü-
       de tasarruf sağlandı. Konut iç ve dış aydınlatmasında aydınlık
       değerleri tasarruflu bir biçimde, en iyi görsel performans ve      WHıTE GArDEn
       konforu sağlayacak şekilde standartlara uygun olarak tasarlan-    BREEAM Very Good sahibi
       dı. Konut içerisinde enerji verimli cihazların kullanımı tercih
       edilerek cihazların kullanılması sürecinde ortaya çıkan CO 2     K2  BUSınESS cEnTEr
       salımının azaltılması sağlandı. Antteras projesi, kullanıcıların
       gün ışığından maksimum derecede yararlanabileceği şekilde       BREEAM Excellent sahibi
       tasarlandı ve böylece yapay aydınlatma kaynaklarının kullanı-
       mı azaltılarak, enerji tasarrufu amaçlandı. Uygulanan çevresel/   olımPıA voDnY STADıon
       sürdürülebilir satın alma politikasıyla yerel ve zararlı uçucu or-   BREEAM Pass sahibi
       ganik bileşik içermeyen malzemelerin kullanılması ise sağlıklı
       ve konforlu yaşam ortamları oluşturmuş oldu.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24