Page 9 - EQ 69.Sayısı
P. 9

Bize TÜRSAB’ın kuruluş amacı ve faaliyetlerinden, bugünlere na-
     sıl geldiğinden söz edebilir misiniz?

     Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 28 Eylül 1972 tarihinde yü-
     rürlüğe giren 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği
     Kanunu uyarınca kurulmuş olan bir meslek birliğidir. TÜRSAB’ın temel
     amacı, seyahat acentalığı mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluş-
     turan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.

     1618 sayılı kanunun belirlediği yetkiler çerçevesinde meslek disiplininin
     sağlanması, mesleğin gelişimine ilişkin faaliyetler, seyahat acentalarının
     karşılaştıkları sorunların çözümü yönünde yapılan çalışmalar, TÜRSAB’ın
     hizmet alanı içinde yer alan önemli işlevler arasındadır. 


     Turizm sektörümüzde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara ilişkin
     tüm konuları ilgili mercilerin dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu
     bilgilendirmek de TÜRSAB’ın temel amaçları arasında yer almaktadır.


     Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için, kamu ve özel sektör turizm ku-
     rumlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapan TÜRSAB, turizm politikalarının
     geliştirilmesinde de önemli görevler üstlenir. TÜRSAB, çevresel, tarihi ve
     insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi turizmi yakından ilgi-
     lendiren konularda, bir sivil birlik olarak yol gösterici ve kanaat önderi
     olma özelliği de taşımaktadır.

     Sizi Fenerbahçe’nin başında görmek isteyen çok kişi var. Sportif
     faaliyetlerdeki yöneticiliğinizi nerede nasıl sürdürmeyi planlı-
     yorsunuz?
                                                                7
     1977-1979 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kuru-
     lu’nda Muhasip Üye, Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı yaptım. Fenerbahçe
     Spor Kulübünde Divan Kurulu üyesi olarak yer almaktayım.
                                  Türk turizmi son 30 yıllık süreçte çok
     Başaran Ulusoy gündelik yaşamında bu kadar yoğun iş temposu- önemli dönemeçlerden geçti. Körfez
     nu nasıl kaldırıyor? Ailenize vakit ayırabiliyor musunuz? Hobile-
     riniz var mı?                       krizinden kuş gribine, domuz gribi
                                  salgınından küresel ekonomik krize
     İş hayatımın yoğunluğu nedeniyle aileme maalesef pek vakit ayıramıyo- kadar turizme doğrudan etki eden birçok     SÖYLEŞİ
     rum. Bu yoğun tempoyu kaldırmak için doğal beslenmeye çalışıyorum.
     40 yıldır sabahları aç karnına çay bardağının dörtte biri kadar zeytinya- önemli olayı başarıyla atlattık. Tüm bu
     ğı içiyorum. Bir kaşık Anzer balını yoğurdun veya sütün içine ekleyerek  süreçlerden başarıyla çıkmamızı sağlayan
                                                                 XXXXXXXXXX
     tüketiyorum. Sebze ve zeytinyağlı ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyorum.  en temel etken ise kamu ve özel sektör
     Çoğu zaman balık yemeye çalışıyorum. Tavuk hiç yemiyorum. Kırmızı eti
     de yılda sadece birkaç defa tüketiyorum.          birlikteliğinin turizmde çok başarılı bir
                                  şekilde uygulanması oldu.
     Daha öncesinde de kötü dönemlerden geçtik, siz yine Türkiye tu-
     rizminin en ön saflarındaydınız. Hatırladığınız en kötü dönemler
     ve geliştirmiş olduğunuz çözümlerden söz eder misiniz?

     Türk turizmi son 30 yıllık süreçte çok önemli dönemeçlerden geçti. Kör- büyümeyi gerçekleştiren ülkelerden biri olan Türkiye, uluslararası sıra-
     fez krizinden kuş gribine, domuz gribi salgınından küresel ekonomik krize  lamada üst pozisyonlara doğru ilerleyerek dünyada ilk on ülke arasında
     kadar turizme doğrudan etki eden birçok önemli olayı başarıyla atlat- yer aldı.
     tık. Tüm bu süreçlerden başarıyla çıkmamızı sağlayan en temel etken ise
     kamu ve özel sektör birlikteliğinin turizmde çok başarılı bir şekilde uygu- Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün 2014 verilerine göre, Tür-
     lanması oldu. Devletimizin desteği ile uygulanan tanıtım ve pazarlama  kiye, uluslararası turist gelişleri itibarı ile dünyada 6’ıncı, turizm gelirleri
     çalışmaları bu anlamda çok önemli bir katkı sağladı.    itibarı ile 12’inci sırada yer aldı.

     2023 yılı için Türkiye turizmi konusundaki vizyonunuz nedir? Bu- Tüm bu elde ettiğimiz başarılar, geleceğe dönük hedeflere ulaşılması
     nun gerçekleşeceğine inanıyor musunuz?           noktasında bize ayrı bir güven vermektedir. Dolayısıyla 2023 yılında 50
                                  milyon turist 50 milyar dolar turizm gelir hedefimize ulaşabileceğimizi
     Türkiye turizmi, sektörün dışında oluşan çeşitli olumsuz etkenlere ve  düşünüyorum.
     konjonktüre bağlı dalgalanmalara, kriz dönemlerine rağmen hızlı büyü-
     me trendini son on yılda da sürdürdü. Bu süreçte turizm alanında en hızlı  Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler…
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14