Page 8 - EQ 69.Sayısı
P. 8

Ayrıca turizmin tarımdan inşaata,             •  Turizm gelirinin gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payı 2014
     mobilyacılıktan teknik teçhizata,             •  yılında yüzde 4,3’tür
                                    2014 yılında turizm geliri dış ticaret açığının %40,6’sını kapatmıştır.
     reklamcılıktan e-teknolojiye kadar çok           •  2014 yılında turizm geliri ihracat gelirinin %21,8’ine ulaşmıştır.
     çeşitli mal ve hizmet üreten sektör
     ve alt sektörlere sağladığı talep göz           Ayrıca turizmin tarımdan inşaata, mobilyacılıktan teknik teçhizata, rek-
                                  lamcılıktan e-teknolojiye kadar çok çeşitli mal ve hizmet üreten sektör
     önüne alınırsa, doğrudan ve turizme            ve alt sektörlere sağladığı talep göz önüne alınırsa, doğrudan ve turizme
     bağlı dolaylı istihdamla birlikte             bağlı dolaylı istihdamla birlikte toplam istihdam etkisi çok daha büyük
     toplam istihdam etkisi çok daha büyük           boyutludur.
     boyutludur.                        Hepimiz sizi tanıyoruz, ama kendinizi kendi sözlerinizle de an-

                                              latmanızı isteriz; geçmişinizden, şir-
                                              ketlerinizden, diğer faaliyetlerinizden
                                              kısaca bahsedebilir misiniz?

                                              1949 yılında Trabzon’da doğdum. İlkokul,
                                              ortaokul ve liseyi Trabzon’da tamamla-
                                              dıktan sonra 1970 yılında İstanbul İktisa-
                                              di Ticari İlimler Akademisi’nden mezun
                                              oldum. 1968’de ticaret hayatına atıldım.
                                              İnşaat, müteahhitlik hizmetleri, taşımacı-
                                              lık, ulaşım, sigortacılık ve turizm sektör-
                                              lerinde faaliyet gösterdim. Ben 21 yaşın-
                                              dayken büyük amcam, Ulusoy ailesinden
                                              büyüklerimizi toplam 39 gün süren ve
                                              karayoluyla gerçekleşen Hac yolculuğuna
                                              götürmemi teklif etti. Ben de kabul ettim
  6                                           ve bu seyahat, turizm alanına adım atma-
                                              mı sağladı. 1981 yılında TÜRSAB Yönetim
                                              Kurulu Üyesi ve Muhasip Üye olarak görev
                                              yaptım. 1991-93 döneminde TÜRSAB Yö-
                                              netim Kurulu Başkanlığı görevine geldim.
                                              Üç dönem aradan sonra 1999’da yeniden
                                              başkan oldum. TEMA Vakfı’nda Yönetim
                                              Kurulu Üyesi, Türkiye Turing ve Otomo-
                                              bil Kurumu’nda Yönetim Kurulu Başkanı
                                              olarak çalıştım. Halen Türkiye Çevre Eği-
                                              tim Vakfı Danışma Kurulu, DEİK İcra Ku-
                                              rulu Üyesi olarak ve TOBB Turizm Sektörü
                                              Meclis Başkanı, UKTAŞ (Uluslararası Kong-
                                              re Sarayı Tesisleri İşletmeciliği), Efes Kong-
                                              re Merkezi-Kuşadası ve TÜRSAB Yönetim
                                              Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorum.

                                              Bir kez daha TÜRSAB’ın başındasınız,
                                              zor bir dönemi tecrübeniz ve vizyo-
                                              nunuzla atlatacağınızdan eminiz, ko-
                                              laylıklar diler, tebrik ederiz. Başarını-
                                              zın sırrı nedir?

                                              Çalışmayı sevmek hatta ve hatta inat-
                                              la normalin üzerinde çalışmayı sevmek,
                                              adeta bunu bir yaşam biçimi haline ge-
                                              tirmek, bugünün işini yarına asla ve asla
                                              bırakmamak, bugün yazdığım yazının al-
                                              tına bir sonraki gün imza atmak, sabırlı
                                              ve sebatlı olmak, gelişmeleri takip etmek,
                                              gelişime açık olmak ve elbetteki beşeri
                                              ilişkilerde rahat ve girişimci olmanın yanı
                                              sıra işinde başarılı olmak için işini özüm-
                                              semek, disiplinli ve özverili biçimde ça-
                                              lışmak…
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13