Page 7 - EQ 69.Sayısı
P. 7

Başaran Ulusoy:
    “Turizm, Barış Pasaportlu     Sektördür”

     Onun dinamizmine yetişmek imkânsız. İnşaattan müteahhitlik hizmetlerine, taşımacılıktan ulaşıma,
     sigortacılıktan turizm sektörlerinde faaliyet gösterirken birçok kuruluşun kurucu üyesi, başkanı oldu.
     Ama Başaran Ulusoy’u en çok turizm sektöründen tanıyoruz. 2015 yılında bir kez daha TÜRSAB (Türkiye
     Seyahat Acentaları Birliği) başkanı seçildi. Biz de Türkiye turizmi zor dönemeçten geçerken, her şeye
     rağmen umutla dolu sözlerini dinlemek üzere Başkan ile görüştük.     Sayın Başaran Ulusoy, sizinle çok acı bir olayın, Sultanahmet saldı- de genelde cari açık veren bir ülke konumundadır. Cari açığın çok yük- 5
     rısının hemen sonrasında görüşüyoruz. Üstelik Türkiye’ye en çok  sek olduğu dönemlerde yatırımların finansmanı için yurt dışı kaynakların
     turist gönderen ikinci ülke olan Rusya ile sorunlu ilişkiler içinde- hem bulunması zorlaşmakta hem de maliyeti artmaktadır. Ekonominin
     yiz. Böyle zamanlarda sizin gibi tecrübeli hem de yüksek ve olum- büyümesi durmakta, hatta küçülme yaşadığımız yıllar olmaktadır.
     lu enerjili, yapıcı insanlardan duyacağımız sözlere ihtiyacımız var.
     “Her şeye rağmen” ülkemizin turizmini geliştirmek için neler yap- Kısa sürede ihracat hacmimizi ithalat hacmimizin üzerine çıkarmak
     malıyız? “Umutsuzluğa kapılmamak” nasıl mümkün olacak?   mümkün olmadığından dolayı bu sıkıntıları aşmak için daha kısa sürede
                                  netice alma imkânımız olan ve net döviz girdisi sağlayan turizme öncelik
     Yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de zaman za- vermemiz hayati önem taşımaktadır.
     man karşılaştığı terör saldırıları, toplumsal güveni tahrip etmeyi, kamu-                        SÖYLEŞİ
     oyunu tedirgin ederek sosyal hayatın olağan akışında gelişmesine sekte  İspanya, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesi de dış ticaret açığının kapanma-
     vurmayı amaçlayan menfur olaylardır. Terör olaylarının amaçladığı etkiyi  sında turizm gelirlerinden yararlanmaktadır.
     yaratmasının önüne geçmenin en doğru yolu, hiçbir terör örgütüne ve
     onun yaratmak istediği ortama mahkûm olmamaktır. Nitekim dünya ge- Türkiye’ye son yıllarda gelen turist sayısının artmasına bağlı olarak turizm
     nelinde son dönemde bu anlamda ciddi bir bilinç oluşmuş durumda.  gelirinin ekonomiye katkısı artmıştır. 2014 yılı sonunda turizmden elde
     Artık insanlar bu tip terör saldırılarının kendilerini mahkûm ettiği duruma  ettiğimiz gelir 34 milyar 305 milyon dolar seviyesine yükselmiştir.
     boyun eğmekten ziyade terörün karşısında dayanışma ruhunu sergileme-
     yi tercih ediyorlar.Bu bağlamda turizm sektörü de çok önemli bir misyon  Gerek devlet yöneticileri gerek sektör temsilcileri turizmin önemini fark
     üstlenmektedir. Turizm; ekonomik bir aktivite olmanın çok ötesinde an- etmekte ve bulunduğumuz seviyeden daha yukarılara çıkarabilmek için
     lam taşıyan, farklı inanç ve düşünce gruplarının birbirini daha yakından  yoğun bir çaba içinde bulunmaktadırlar. Bu çalışmaların neticesini de ra-
     tanımasını sağlayan ve barış iklimini yeşerten bir sektördür. kamlardan görmekteyiz:

     Biz barış pasaportu taşıyan bir sektörüz. Turizmin toplumsal diyaloğu art-
     tıran yönüyle Türkiye ile Rusya arasında yaşanan sorunların aşılmasına da
     katkısı olacağını ve iki ülke arasındaki sorunların en kısa zamanda çözüme
     kavuşturulmasını umut ediyorum. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak  Kısa sürede ihracat hacmimizi ithalat
     biz, ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerini dünya genelinde tanıtma
     çalışmalarımızı daha da hızlandırarak sürdürmeye devam edeceğiz. hacmimizin üzerine çıkarmak mümkün
                                  olmadığından dolayı bu sıkıntıları
     Turizm Türkiye açısından ne açılardan önemli? Cari açığımızın ka- aşmak için daha kısa sürede netice
     panmasında turizmin rolü nedir?
                                  alma imkânımız olan ve net döviz girdisi
     Turizm, ekonomiye çok yönlü katkısı olan lokomotif bir sektör. Özellikle sağlayan turizme öncelik vermemiz hayati
     dış ticaret açığı veren ülkelerde bu açığın kapatılmasında can simidi gö- önem taşımaktadır.
     revini görmektedir. Bilindiği üzere ülkemiz, yıllar itibariyle oranlar değişse
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12