Page 8 - EQ 63.Sayısı
P. 8

yani obeziteyi tetikleyen faktörleri ve yapılan yanlışları dile getirdiğim ya-
                  “                zılarımla bu konuya ailelerin dikkatlerini çekmeye çalışıyorum. Obezite-
                                  nin önlenmesiyle ilgili olarak daha çok katıldığım toplantılarda önerile-
         HEDEFİNİzİ BELİRLEMEK İÇİN             rim oluyor.
        YAĞLARIN VücUDUNUzUN HANGİ
       BöLGELERİNDE oLDUĞUNU VE KAÇ              Yazdığınız kitaplar ve web sitenizde yer alan farklı konulardaki
                                  makalelerinizle ilgili bilgi verebilir misiniz?
         KİLo VERMEMİz GEREKTİĞİNİ             Bilimin araştırmaların çok yoğun ilgi gördüğü, internetin katkısı ile bilgiye
       SApTAYARAK, BESLENME pLANINIzI             çabuk ulaşılıp paylaşıldığı bu dönemde her gün yeni verilere ulaşılıyor.
                                  Sıklıkla özellikle dış yayınları, yenilikleri takip edip günceli yakalamaya, 18
            oLUŞTURMALISINIz               yıllık birikim ve deneyimlerinde katkısıyla danışanlarıma aktarmaya; web
                                  sayfamda, sosyal medyada, çeşitli, mecralarda, platformlarda gerek se-
                                  minerlerde konuşmacı olarak gerek makalelerimle sağlıklı beslenme ko-
                                  nusunda bilgi vermeye, vurgu yapmaya çalışıyorum. Bir Elinde Mezura
                   “
                                  Bir Elinde Stetoskop, Sağlıklı Zayıflayın adlı, bir diyetisyen olarak ben ve
                                  bir doktor olarak Dr. Mümtaz Cankurtaran’ın imzasını taşıyan kitap ve tek
                                  başına yazdığım Yedikçe Zayıfla ve Öyle Kal isimli kitap olmak üzere iki
                                  kitabım var.
     tarzınız, çalışma saatleriniz, uyku düzeniniz ne zaman, ne kadar neleri
     yediğiniz, su tüketme alışkanlıklarınız, fiziksel aktiviteniz, mutfak alışveri- Gelecek planlarınızda neler var? Uygulamak istediğiniz yeni sağlıklı
     şiniz, pişirme yöntemleriniz, kilo almanıza neden olan kötü diye tanım- beslenme önerileriniz olacak mı? Yeni yazılar ve kitaplar düşünüyor
     layacağımız beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek gerekir.  musunuz?
                                  İkinci kitabımı yayımladıktan sonra kaleme aldığım pek çok yazım oldu
     Kilo vermek istiyorsanız öncelikle bu konuda bir probleminiz olduğunu  onları yine bir kitapta derlemek istiyorum ama bu projem kendini tekrar-
     kabullenmelisiniz. Çevrenizdekilerin zorlamasıyla kilo vermeyi başaramaz- layan diyet kitaplarından farklı olması, özverili bir çalışmayı gerektiriyor.
     sınız. Kendiniz istemeli ve diyet için kendinizi hazır hissetmelisiniz. Baskılar  En büyük sorunum ise yaşadığımız metropolde, herkes gibi zaman yarat-
     yüzünden kilo vermeyi istemek; kişiyi psikolojik açıdan yıpratabilir.  ma sorunu oluyor.

     Kilo vermek için temel hareket noktası, kiloya neden olan veya eşlik eden  Sağlıklı beslenerek kilo verme konusunda okurlarımıza önerileriniz…
  6  arka plandaki sağlık sorunu, kişiyi yemeye iten psikolojik etkenler veya ilaç  Lütfen moda diyetleri, sağdan soldan topladığınız listeleri uygulamayı bı-
     kullanımıyla ilişkili problemleri anlayıp çözmekten geçiyor. Bu durum dik- rakın. Kişilerin yaşamlarına uymayan diyetleri sürdürmeleri hemen he-
     kate alınmadan bazı geçici başarılar sağlanabilse bile etkili ve kalıcı sonuç- men imkânsızdır. Programınız, yaşam tarzınıza uygun olarak düzenlen-
     lar hiçbir zaman elde edilemiyor. Sorunu çözmek gerektiğinde bunu mut- meli. Çalışma koşullarınız, yemek saatleriniz, listedeki yiyeceklerin kolay
     laka bir ekiple başarmanız gerekiyor, ben bu konuda bir doktor arkadaşımın  hazırlanabilir ve ulaşılır olmasının yanı sıra damak zevkinize hatta bütçe-
     desteğini alıyorum. Fazla kilolara genellikle yüksek kolesterol, yüksek kan  nize uygun olması da önem taşıyor. Beslenme programınızın sağlıklı ol-
     basıncı ve tip 2 diyabet gibi hastalıklar eşlik edebilir. Bunun için diyete  ması için dengeli olması ve her besin grubunu içermesi ve sizin için ye-
     başlamadan önce kan değerlerinizi kontrol ettirmeniz gerekir. Kronik has- terli olan kaloriyi sağlaması gerekiyor. Ayrıca çeşitlilik içermeli, sizi
     talıklarla ilgili bir aile öykünüzün olup olmadığının ve kullandığınız ilaçla- bıktırmamalı. Diyetinizde severek yediğiniz besinler olmalı. İstediğiniz
     rın, diyetinizin belirlenmesinde rolü vardır. Bazen vücudunuzda bazı vita- besinlerin diyetinize eklenmesi sizi psikolojik olarak daha rahat hissettirir,
     minler ve mineraller eksiktir; o nedenle kilo veremeyebilirsiniz.  diyeti uygulamakta zorluklar çekmezsiniz. Tokluk, yedikleriniz kadar ye-
     Danışanlarımızı şikâyetlerini değerlendirirken, bazen check–up program- diklerinizden keyif almakla da sağlanır. Su içmeyi bir alışkanlık haline ge-
     larının rutin kontrollerdeki laboratuvar bulguları dışında amaca yönelik  tirmelisiniz, inanılmaz yararlarını göreceksiniz.
     destekleyici tetkikler yapılması ve gerekirse diğer branş hekimlerinin de
     işbirliği gerekiyor. Bu gibi işlemlerin bir hastane ortamında yapılması ise  Eski beslenme alışkanlıklarını bırakmanın getirdiği sıkıntılar ve yeni bir
     genellikle kişileri ürkütüyor. Kilo verdiklerinde giden kilolar eşliğinde diya- yemek düzenine uyum sağlama çabaları kişileri strese sokabilir. Yaşam ve
     bet, tansiyon gibi kronik hastalıklarıyla örneğin aldıkları ilaç dozlarının  beslenme tarzınızı değiştirmeye başladığımızda, sonuca kilitlenmeyin. Bu
     azalması, sağlıklı olmaları, kişileri yeni beslenme ve yaşam tarzlarını be- bir süreçtir. Alışkanlıkların hepsini bir gecede tamamen değiştirmeyi,
     nimsemeleriyle oluşturdukları bakış açıları, benim için değer taşıyor. Yine  farklı bir birey olmayı beklemeyin. Önceliklerinizi belirlemeli, yapmak is-
     danışanlarımın bu süreçte motivasyonları da bir o kadar önemli oluyor,  tediğiniz değişiklikleri sabır ve kararlılıkla, yavaşça yaşantınıza geçirmeye
     beslenme alışkanlıklarında bir farkındalık yaratmak, değişimi adım adım  çalışmalısınız.
     yaşantıya uyarlayabilmeleri için NLP gibi yöntemlerle de kişilere yardımcı
     olmaya çalışıyoruz. Ben kilo vermenin salt estetik kaygıların ötesinde bir  Sizlere beslenme dışında da önerim olacak: Gün boyu hareketli olmanız
     sağlık kazanımı olduğu düşüncesiyle bir vizyon oluşturduğumu düşünü- gerekiyor, belli günlerde belli saatlerde yapılan yoğun aktivitelerle muci-
     yorum.                           zeler beklemek yerine hareket etmek, yaşam stiliniz olmalıdır. Egzersiz ve
                                  diyet bırakıldığında tekrar kilo alınır. Bu nedenle diyet ve egzersiz, yaşam
     Zayıflama dışında, başka alanlarda da çalışıyor musunuz? Kemoterapi  biçimi haline getirilerek ömür boyu sürdürülmeli.
     gören kişilere, diyabet hastalarına ya da tam tersine fazlasıyla zayıf
     çocuklara vb. de diyet önerileriniz var mı?        Sıkıldığınızda, mutsuz olduğunuzda, öfkelendiğinize kurtarıcınız yemek
     Kemoterapi gören kişilerin tedavileri ve beslenmeleri çok farklı protokol- olmamalı, günlük yaşantıda fiziksel aktiviteyi artırmak, gevşeme yollarını
     leri gerektiriyor çok özel uygulamalar dışında takiplerini yapmıyorum,  öğrenmek, pozitif düşünmek, evde diyetinizi sabote edecek yiyecekler
     yine ergenlik öncesi çocuklar içinde program uygulamıyorum. Genel  bulundurmamak önlemleriniz olabilir.
     olarak anne ve babaların çocuklarına rol model olduğunu, ailede sağlıklı
     beslenme konularını, çocukların, yetişkin bir birey olana kadarki süreçte,  Cevaplarınız ve ufuk açıcı önerileriniz için çok teşekkürler Banu
     yeterli ve dengeli beslenmelerinin önemini, çocuklarda aşırı şişmanlığı  Hanım…
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13