Page 7 - EQ 61.Sayısı
P. 7

VİzYONER


                 külTüR YÖNETİcİSİ,


                     GÖRGüN TANER
           İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner bizimle profesyonel yaşamındaki başarısının
          sırlarını paylaşırken, İstanbul kültür ve sanat yaşamının dünya çapındaki lideri olan İKSV’nin gelecekteki
                             projelerini anlattı.
     sizi kısaca tanıyabilir miyiz?               lararası festival ve sergiler düzenleyen Venedik Bienali’ne benzer bir
     İstanbul doğumluyum, ortaokul ve liseyi Kadıköy’de, Maarif Koleji’nde  yapısı var. Ancak mevcut model bir uluslararası örneği takip ederek
     okudum, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Tarih Lisansı’nı tamam- değil, daha ziyade izleyicilerin ilgisine ve ihtiyaçlara karşılık vererek,
     ladım. 2002’den bu yana 1983’te Kent Sineması koordinatörü olarak  kendiliğinden gelişti.
     işe başladığım İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın genel müdürlüğünü üst-
     leniyorum ve geçtiğimiz yıldan beri Avrupa Kültür Vakfı Yönetim Ku- İKSV çalışmalarına 1973 yılında, Nejat Eczacıbaşı’nın girişimiyle, bir
     rulu Başkanı olarak da görev yapıyorum.          buçuk aya yayılan ve içinde klasik ve güncel müzikten tiyatro ve sanat  5
                                  sergilerine kadar farklı dalları barındıran tek bir festival düzenleyerek
     iKsV kurumsal kültür politikaları üzerine dünya çapında başarı  başladı. 1982 yılında, daha sonra İstanbul Film Festivali adını alacak
     gösterdi. tabii ki bu başarıda Şakir Bey’in ve ec-            Sinema Günleri’ni düzenlenmeye başladı. 1987, ilk
     zacıbaşı ailesinin diğer fertlerinin rolü yadsınmaz            İstanbul Bienali’nin gerçekleştirildiği yıldı. 1989 yı-
     önemde; sosyo-ekonomik konjonktürün uygun-                lında İstanbul Tiyatro Festivali başlatıldı ve 1994
     luğu, dönemin zeitgeist’ının yakalanmış olması     “         yılında İstanbul Caz Festivali de etkinlikler arasına
     da... Bu elverişli çerçeve içinde, bunca senedir             katıldı. 2012 yılında ilk İstanbul Tasarım Bienali’nin
     işin mutfağında ve sonrasında başında olan kişi  İYİ BİR KÜLTÜR     düzenlenmesiyle İKSV, uluslararası nitelikte dört
     olarak sizin rolünüz de çok önemli. iyi bir kültür  YÖNETİcİSİ      festival, iki bienal ve yıl boyunca özel etkinlikler  SÖYlEŞİ
     yöneticisi olmanın sırları neler?       OLMAK İçİN HEM       gerçekleştiren bir kurum haline geldi. Devam eden
     İyi bir kültür yöneticisi olmak için hem kültür alanın-          diğer faaliyetlerimiz arasında, artık İstanbul’un yanı
     da hem de yönetimle ilgili donanıma sahip olmak   KÜLTÜR        sıra her yıl altı farklı kenti de gezen sonbahar film
     gerekiyor. Öncelikle işin içeriğine hâkim olmalısınız;  ALANINDA HEM DE  haftası Filmekimi, Leyla Gencer Şan Yarışması ve
     bunun en önemli kriterlerinden biri de hangi konu- YÖNETİMLE İLGİLİ   Venedik Bienali’nin uluslararası sanat ve mimarlık
     da hangi uzmanlara danışmak gerektiğini bilmek.              sergilerinde yer alan Türkiye Pavyonu ile Paris Cité
     Bir yandan da ortaya koyduğunuz işin nasıl pazarla- DONANIMA SAHİP    des Arts misafir sanatçı programı gibi yurtdışında
     nabileceği, en iyi hangi mekânda sergilenebileceği,  OLMAK        yürüttüğümüz projeler var.
     finansmanının nasıl sağlanabileceği gibi konularda  GEREKİYOR.
     da yetkinlik gösterebilmelisiniz. Dünyadaki gelişme-           iKsV’nin en önemli etkinlikleri konusunda geliş-
     leri takip etmeli, kurumun yapısını güncel tutmaya     “       me süreci ve varılan noktalar hakkında bir özet
     özen göstermeli, kültür alanına dair bir vizyon geliş-          yapabilir misiniz?
     tirerek sürekli yeni fikirler üretebilmelisiniz. Sürekli         Bu yıl İstanbul film, tiyatro, müzik ve caz festivalle-
     değişen problemlere çözüm bulmak, yalnızca kültü-             rinin yanı sıra kurumsal olarak destek verdiğimiz
     rel ve sanatsal gelişmelerin değil ekonomik ve politik konuların kurum  Barış İçin Müzik Orkestrası için konserler, Sidi Larbi Cherkaoui’nin Ar-
     üzerindeki etkilerini yönetmek de bu işin bir parçası. Başlangıcından  jantinli dansçılar ve müzisyenlerle hayata geçirdiği tango projesi “mi-
     bugüne İKSV yönetimine baktığımızda, yönetimlerin hep bu iki farklı  longa” ile rock müzik efsanesi Neil Young’ın Crazy Horse grubuyla
     alandaki uzmanlığı bir araya getirmeye özen gösterdiğini görüyoruz.  verdiği konser gibi özel etkinlikler gerçekleştirdik. Bu yıl ayrıca ilk kez
                                  Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde Türkiye Pavyonu’nu
     iKsV’nin model aldığı uluslararası bir oluşum var mı? Halihazırdaki  düzenledik. Küratör Murat Tabanlıoğlu ve proje koordinatörü Pelin
     model nasıl gelişti?                    Derviş’in sergi ekibiyle beraber hazırladığı Places of Memory (Hafıza
     İKSV yapısı itibariyle benzeri pek olmayan bir kurum. Bilindik kurumlar  Mekânları) başlıklı proje, Arsenale’de girişimlerimiz sonucu Türkiye’ye
     arasında, film, müzik, dans, sanat ve mimarlık gibi farklı alanlarda ulus- tahsis edilen 20 yıllık kalıcı mekânda 23 Kasım tarihine kadar gezilebi-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12