Page 4 - EQ 49.Sayısı
P. 4

‹NSAN VE YAfiAM DERG‹S‹  SAYI 49       EK‹M-KASIM     2012

                 ANT YAPI SANAY‹ VE T‹CARET
                 L‹M‹TED fi‹RKET‹ ADINA SAH‹B‹
                 Mehmet Okay
                 YAYIN KURULU
                 Kadir Tokman
                 Hasan Y›lmaz
                 Mehmet Okay
                 Cengiz Karaduman
                 A. Sevgi Do¤an

                 SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
                 A. Sevgi Do¤an
                 SORUMLU YAYIN YÖNETMEN‹
                 Ayhan Kadir Bora
                 KATKIDA BULUNANLAR
                 Onur Uzbaflaran
                 YAYINA HAZIRLIK
                 iletiflim fikirleri
                 BASKI
                 Bilnet Matbaac›l›k
                 Biltur Bas›m Yay›n ve Hizmet A.fi.
                 Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
                 1. Cadde No:16 Ümraniye / ‹STANBUL
                 Tel: 444 44 03
                 info@bilnet.net.tr                 YÖNET‹M ADRES‹:
                 SANAY‹ MAHALLES‹ AKÇAKOCA CADDES‹ NO:11 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL
                 T : 0216 630 67 67 (PBX) F : 0216 632 56 40
                 W : www.antyapi.com
                 @ : merkez@antyapi.com

                 ANT YAPI’n›n dostlar›na arma¤an›d›r. ‹ki ayda bir yay›nlan›r.
                 EQ ‹nsan ve Yaflam Dergisi’nde yay›mlanan yaz› ve foto¤raflar izinsiz kullan›lamaz.                                                                  02
   1   2   3   4   5   6   7   8   9