Page 9 - EQ_81_web
P. 9

ACIBADEM OLARAK EN ÖNEMLI FARKIMIZ, BIR EKOSISTEM YARATMAK OLDU. SAĞLIĞIN HER ALANINDA

          HIZMET ÜRETTIK. YANI 360 DERECE TÜM IHTIYAÇLARI KARŞILAYACAK BIR MODEL GELIŞTIRDIK. ÖYLE
         DIKKAT ÇEKICIYDI KI, DÜNYANIN ÖRNEK ALDIĞI BIR MODEL OLDU. 2007 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK
          YATIRIM BANKALARINDAN BIRISI, DÜNYAYA MODEL OLARAK ACIBADEM’IN GELIŞTIRDIĞI BU SISTEMI
         SUNDU. HASTANELER VE TIP MERKEZLERI DIŞINDA, ACIBADEM MARKASI ALTINDA FARKLI IHTIYAÇLARA
           GÖRE YAPILANMIŞ ŞIRKETLER GELIŞTIRDIK. BU ŞIRKETLERIMIZ YALNIZCA ACIBADEM’E DEĞIL,
          ACIBADEM DIŞINDA DA BÜYÜK MARKALARIN IHTIYAÇLARINA YÖNELIK HIZMETLER DE ÜRETIYORLAR.
      ket etmek gibi tüm unsurları bir arada, uyumlu bir şekilde planlamak  dical Center markasıyla, 5 bin m2'lik büyük bir tıp merkezini hizme-
      ve uygulamak durumunda olursunuz. İşte biz Acıbadem olarak, en  te sunduk. Bu yıl aynı hızla büyümeye devam ediyoruz: Artan hasta
      küçük hizmet noktamızdan en büyüğüne, dünya standardında sağlık  ihtiyacını karşılamak üzere Acıbadem Maslak Hastanesi’nin ikinci
      hizmeti ve yaratıcı iş modelimizle fark yarattık.   etabına başladık. Toplam 105 bin m2 kapalı alana sahip olacak. 60
                                  bin m2 kapalı alanı olan ek binanın, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde
      Acıbadem’i başarıya taşıyan bu farkı biraz daha açabilir misiniz? hizmete girmesi planlanıyor. Halen devam etmekte olan ve yıl so-
      En önemli farkımız, bir ekosistem yaratmak oldu. Sağlığın her alanında  nunda tamamlayacağımız, Ataşehir’de 40 bin m2 ve Kartal’da 25
      hizmet ürettik. Yani 360 derece tüm ihtiyaçları karşılayacak bir model  bin m2 kapalı alanı olan iki hastane projemiz de bulunuyor. Bu has-
      geliştirdik. Öyle dikkat çekiciydi ki, dünyanın örnek aldığı bir model  tanelerimizin de bu yılın sonunda hizmete girmesini hedefliyoruz.
      oldu. 2007 yılında en büyük uluslararası yatırım bankalarından biri- Önümüzdeki yıllarda, Acıbadem marka ve kalitesini hem yurt için-
      si, dünyaya Acıbadem’in geliştirdiği bu sistemi sundu. Hastaneler ve  de hem de yakın coğrafyalarda yeni lokasyonlara taşımaya devam
      tıp merkezleri dışında, Acıbadem markasının altında farklı ihtiyaçlara  edeceğiz. Özellikle Bulgaristan ve Amsterdam yatırımları sonrasın- 7
      göre yapılanmış şirketler geliştirdik: Mobil sağlık hizmetleri sağlayan  da, Avrupa’daki büyüme stratejimizi devam ettireceğiz.
      Acıbadem Mobil Sağlık; anahtar teslimi hastane yapımında uzmanlaş-
      mış Acıbadem Proje Yönetimi; laboratuvar hizmetleri veren Acıbadem  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin sizin hayatınız-
      Labmed; uluslararası standartlarda hijyen, çamaşırhane ve catering  daki anlamı nedir?
      desteği sağlayan APlus. Bu şirketlerimiz, Acıbadem dışında diğer  Ben ne zaman bu soru sorulsa aynı yanıtı veririm; üniversite benim
      büyük markaların ihtiyaçlarına yönelik de çalışıyorlar. Acıbadem Üni- kişisel sosyal sorumluluk projem. Biliyorsunuz grup olarak yıllarca
      versitesi ve Acıbadem Sigorta da iş modelimizin önemli parçaları.  sağlık hizmeti verdik ve vermeye devam ediyoruz. Verdiğimiz hiz-
      Özetle, sağlık alanında bir kişinin ne ihtiyacı varsa, ona yönelik hiz- metin geliştirilmesine yönelik hedeflerimiz var. Bunlardan biri de
      met üretiyoruz. İşte bu bizim en önemli fark yaratan noktalarımızın  eğitim. Biz gençlere iyi eğitim verirsek, ilerde daha iyi sağlık hiz- SÖYLEŞİ
      başında geliyor.                    meti vermelerini sağlarız. Bu görüş doğrultusunda grup bünyesinde
                                  çalışan ülkemizin önde gelen akademisyenleri ile bir araya geldik
      Yakın gelecekteki projelerinizden bahsedebilir misiniz? ve 2007’de üniversiteyi kurduk. Sağlık alanında eğitime odaklan-
      Acıbadem, hem Türkiye’de hem yurtdışında hızla büyüyen bir grup.  dık. İstedik ki, dünyadaki akademik çalışmaları takip eden, bilgi
      Geçen yıl, Mart ayında, 98 bin m2 kapalı alanıyla Türkiye’nin “en bü- üreten, teknolojiyi kullanabilen, yaptığı çalışmalarla ülkemizi ulusla-
      yük özel hastanesi” Acıbadem Altunizade Hastanesi’ni açtık. Kısa  rarası platformlarda temsil edecek hekimler, hemşireler, sağlık pro-
      süre sonra Mayıs ayında Amsterdam’da, Acıbadem International Me- fesyonelleri ve yöneticiler yetiştirelim… Bu hedefi gerçekleştirmek
                                               için çok büyük bir yatırım yaptık.
                                               Tüm detaylar düşünüldü. Örneğin
                                               kampüsümüz LEED Gold (Leader-
                                               ship in Energy and Environmental
                                               Design-Çevre ve Enerji Tasarı-
                                               mında Liderlik) Sertifikası’na sa-
                                               hip. Klinik Simülasyon ve İleri Dü-
                                               zey Endoskopik-Robotik Cerrahi
                                               Eğitim Merkezi (CASE), dünyanın
                                               en kapsamlı simülasyon merkez-
                                               lerinden biri ve burada binlerce
                                               yerli-yabancı doktor eğitim alı-
                                               yor… Açıkçası kısa zamanda çok
                                               büyük başarılar elde ettik. Acıba-
                                               dem olarak nasıl her zaman hep
                                               en iyisini yapmayı hedefliyorsak,
                                               eğitimde de aynı anlayışla hare-
                                  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
                                               ket ediyoruz.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14