Page 7 - EQ_81_web
P. 7

MEHMET ALİ AYDINLAR:

      “ANT YAPI İLE BİR İLK’E İMZA      ATMAKTAN MEMNUNUZ”


      Ant Yapı’nın Türkiye’de ilk kez gerçekleşen Antwell Life Care Residence projesinin sağlık hizmetlerindeki
      çözüm ortağı Acıbadem oldu. Biz de, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar
      ile hem Türkiye’yi heyecanlandıran bu özel projeyi hem de Acıbadem’i konuşmak üzere bir röportaj yaptık.

      Antwell Life Care Residence projesi özgün konseptiyle Türkiye’de  bilecek. Yaşam alanları Antwell sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde
      ilk kez geliştirilen bir proje. Ant Yapı ile çözüm ortağı olma süreci  değiştirilecek. Bu açıdan konsept, tartışmasız çok önemli ve değerli.
      nasıl gelişti? Hangi aşamada birlikte hareket etme kararı aldınız?                         5
      Ant Yapı ile yola çıkış sürecimiz Antwell Life Care Residence pro- Acıbadem, bu projede nasıl bir rol üstleniyor?
      jesinin fikir aşamasında başladı. Bu projenin konsept olarak Türki- Biz, sağlık tarafındaki hizmet sağlayıcıyız. Antwell’de yaşayacak kişile-
      ye’de ilk olması, bizi fazlasıyla heyecanlandırdı. Acıbadem sağlığın  rin sadece hastalandıklarında ya da başlarına bir şey geldiğinde de-
      her alanında hizmet üreten bir kurum. Elbette, nitelikli sağlık hizmeti  ğil, yaşarken de sağlıklı yaş almalarını sağlayabilecek, her daim sağlık
      sunulacak her noktada hizmet üretmeye devam edeceğiz. Antwell  farkındalığı yaratabileceğimiz bir sağlık konseptini oluşturmayı planlı-
      projesine de böyle baktık. Bu alanda deneyimlerimiz var. Acıbadem  yoruz. Bu bizim açımızdan da önemli hizmetlerden biri olacak. Çün-
      çatısı altında geliştirdiğimiz ALife markasıyla yaşlı ve kronik hasta ba- kü Acıbadem çatı markası altında hizmet veren Acıbadem Mobil ile
      kımı yapıyoruz. Antwell Life Care Residence projesi ilk teklif edildi- aslında 20’nin üzerinde lokasyondaki işletmeye ve çalışanlarına revir
      ğinde hem sağlık alanında ürettiğimiz hizmetlerden biri olması hem  hizmetleri veriyoruz. Ama rezidans konseptinde ilk defa var olacağız.  SÖYLEŞİ
      de çözüm ortağımızın Ant Yapı gibi inşaat sektöründe çok önemli bir  Bu, orada yaşayanlarla birlikte hareket etmemiz gerektiği anlamına
      şirket olması karar vermemizi hızlandırdı.       geliyor. Onların tüm sağlık kayıtlarının bizim sistemimize adaptasyonu,
                                  tüm değerlerinin belli periyotlarla takibi, belirli dönemlerde birtakım
      Antwell projesinin konseptini nasıl değerlendiriyorsunuz?  farkındalık toplantılarının yapılmasını hedefliyoruz. Örneğin, “Kış dö-
      Konsept birçok açıdan değişen ve gelişen ihtiyaçlara cevap veriyor.  neminde gripten nasıl korunuruz? Alerji mevsiminde ne tür önlemler
      Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, dünyada tıbbın ilerlemesi, sağlık bi- alabiliriz? Yaşa uygun beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz? Hare-
      lincinin artması gibi nedenlerle yaşam                     ketin önemi” gibi çeşitli başlıklar altın-
      süresi giderek uzuyor. Bu sevindirici bir                   da bilgilendirici konuşmalar yapılacak.
      gelişme. Öte yandan ileri yaştaki nüfus- ANT YAPI ILE YOLA ÇIKIŞ SÜRECIMIZ  Gerek sağlık bilincini artırıcı bu tip
      la birlikte hem bakım hem de hastalıklar  ANTWELL LIFE CARE RESIDENCE PROJESININ  etkinlikler gerekse verdiğimiz diğer
      açısından yeni ve çeşitli hizmetlerin ge- FIKIR AŞAMASINDA BAŞLADI. BU PROJENIN  hizmetlerle sağlık dolu bir atmosfer
      liştirilmesi gerekiyor. Antwell Life Care                   yaratmaya yardımcı olacağız.
      Residence, bu ihtiyaca yanıt verebile- KONSEPT OLARAK TÜRKIYE’DE ILK OLMASI,
      cek özgün bir proje. Konsept açısından  BIZI FAZLASIYLA HEYECANLANDIRDI.   Bu projede Acıbadem Sağlık Gru-
      değerlendirdiğimizde; sakinlerine bina                     bu’nun vereceği hizmetlerin kapsa-
      ya da rezidans içerisinde hem hareket ACIBADEM, SAĞLIĞIN HER ALANINDA HIZMET  mı neler olacak?
      alanı sağlıyor hem de yine ileri yaşların  ÜRETEN BIR KURUM. ELBETTE KI, NITELIKLI  Acıbadem Sağlık Grubu olarak, sek-
      getirdiği birtakım handikapları ortadan                    töründe yeniliklere imza atacak olan
      kaldırıyor. “Engelsiz” bir yaşam alanı gibi  SAĞLIK HIZMETI SUNULACAK HER NOKTADA  Antwell projesinde, sağlık alanında
      düşünmek mümkün. Son derece titiz bir  HIZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞIZ. BIZ,  mobil çözümler sunan Acıbadem
      mimari proje hazırlandı. Tüm detaylar ve                    Mobil Sağlık şirketimizle yer alaca-
      altyapı ihtiyaçları için Acıbadem ile görü- ANTWELL PROJESINE DE BÖYLE BAKTIK.  ğız. Antwell’de kişiye özel 7/24 sağlık
      şüldü. Tüm ayrıntılar en ince noktasına  BU PROJENIN SAĞLIK HIZMET SAĞLAYICISI  hizmeti sunacak olan Acıbadem Mo-
      kadar düşünüldüğü için ihtiyaç olduğun-                    bil Sağlık ekibi; düzenli doktor mua-
      da her türlü hizmet düzenlemesi yapıla-   OLMAKTAN MEMNUNUZ.         yenesi, tetkik ve laboratuvar destek
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12